פנים חדשות

בס"ד

פנים חדשות בשבע ברכות

כתובות דף ז עמוד ב: ת"ר: מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה. אמר רב יהודה: והוא, שבאו פנים חדשות.

שם ח עמוד א: רב אשי איקלע לבי רב כהנא, יומא קמא בריך כולהו; מכאן ואילך, אי איכא פנים חדשות – בריך כולהו, ואי לא – אפושי שמחה בעלמא הוא, מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא.

רש"י: והוא שבאו – אל המשתה. פנים חדשות – בכל יום שלא היו שם אתמול.

תוספות: והוא שבאו פנים חדשות – אור"י דפנים חדשות אין קורא אלא בבני אדם שמרבים בשבילם השמחה יותר ושבת דחשבינן פנים חדשות דאמרינן באגדה מזמור שיר ליום השבת אמר הקדוש ברוך הוא פנים חדשות באו לכאן נאמר שירה התם נמי מרבין לכבוד השבת בשמחה ובסעודה.

ריטב"א: ועוד כתבו בתוספות שאין קרוי פנים חדשות אלא כשבא לשם אדם חשוב דלא הוה תמן מעיקרא שראוי להרבות שמחה בשבילו, ואשה לאו בת הכי היא אף על פי שהיא חשובה שאין פנים חדשות אלא למי שראוי להמנות בעשרה של ברכת חתנים.

שיטה מקובצת: יש מי שאמר דבעינן לכל הפחות שנים מדנקט ר' יהודה פנים חדשות ומיעוט רבים שנים וטעותא היא דרב יהודה קאי על הא דתניא מברכין ברכת כו' כל שבעה ופירש דהא דתניא מברכין כל שבעה היינו שבכל יום ויום באו פנים חדשות שלא היו שם אתמול פי' ביום שלפניו וריבוי הפנים דנקט לפי רוב הימים ומיהו בכל יום בחד סגי ואפשר דלהכי כתב רש"י פנים חדשות. בכל יום שלא היו שם אתמול ע"כ. ועוד משמע מלשון רש"י דלא בעי בני אדם המרבים בשבילם תדע דהא משמע דלא בעינן שידעו בני הסעודה מהבאים כדי שיכינו יותר בעבורם דאין הברכה תלוי ברבוי הסעודה אלא אפילו לא באו אל המשתה אלא פתאום ולא הרבו בשבילם מידי אפילו הכי פשיטא ודאי דמברכין

רמב"ם הלכות ברכות פרק ב הלכה י: ברכה זו שמוסיפין בבית חתנים היא ברכה אחרונה משבע ברכות של נישואין, במה דברים אמורים כשהיו האוכלין הם שעמדו בברכת נישואין ושמעו הברכות אבל אם היו האוכלין אחרים שלא שמעו ברכת נישואין בשעת נישואין מברכין בשבילם אחר ברכת מזון שבע ברכות כדרך שמברכין בשעת נישואין, והוא שיהיו עשרה וחתנים מן המנין.

שולחן ערוך אבן העזר סימן סב סעיף ז: וי"א שאפילו היו בשעת החופה ושמעו הברכות, אם לא אכלו שם עד עתה, מקרי פנים חדשות ומברכים בשבילם ז' ברכות אחר ברכת המזון, וכן פשט המנהג.

הגה: וי"א דאם היו שם פנים חדשות, אף על פי שאין אוכלין שם, מברך בשבילם לילה ויום (הר"ן פ"ק דכתובות).

חלקת מחוקק: רק שעומד שם בשעת הברכה ומ"מ נראה שצריך שיהיו בני החופה שמחים על ביאתו שם ואף שלא הרבו בשבילם מ"מ ראוי להרבות בשבילם…

בית שמואל: לילה ויום. כבר כתבתי רוב פוסקים חולקים ע"ז לכן כתבו הפוסקים טעם מברכים בליל שבת ובשחרית ואי היו ס"ל כפוסקים דמברכים בשביל פ"ח לילה ויום לק"מ דהא שבת הוא פ"ח…

שו"ת מהר"י הלוי סימן לז: מלשון הרמב"ם משמע שצריך כל העשרה שיהיו פנים חדשות, שכתב בפ"ב מהלכות ברכות [הלכה י'] אם היו אוכלין אחרים שלא שמעו ברכת נשואין מברכים בשבילם אחר ברכות המזון ז' ברכות כדרך שמברכין בשעת נישואין עכ"ל, ומסתמא מיירי שיש עשרה האוכלין שם, דאל"כ אין לברך ברכת נישואין בפחות מעשרה אוכלין…

שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם סימן פו: נראה מדבריכם שאתם חושבים שמה שאמר אבא מארי זצ"ל בחבור והוא שיהיו עשרה ענינו עד שיהיו פנים חדשות עשרה ורק אז יברכו שבע ברכות בברכת המזון. ומי שחושב כך טועה. כי הוא ז"ל לא רצה לומר בדבריו והוא שיהיו עשרה אלא שהנאספים לברכה יהיו עשרה. יתבונן נא לדבריו ז"ל וחתנים מן המנין, והחתנים אינם פנים חדשות.

שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם סימן קי: אמר בערוך בערך פן שפנים חדשות אפילו אחד, ויברכו שבע ברכות אם יהיה שם אחד… ומה שאעתיק מאבא מארי זצ"ל הוא שפנים חדשות לא פחות משנים, כי פנים לשון רבים והפחות שבלשון רבים כלשוננו שנים… וככה הוא מבאר בספר אהבה באמרו ז"ל אבל אם היו האוכלין שם אחרים, מיעוט אוכלים שנים, ומשמעות אחרים רבים והפחות של רבים שנים כמבואר לעיל.

שו"ת יביע אומר חלק ג – אבן העזר סימן יא: זאת תורת העולה שמנהג ארץ ישראל כדעת הרמב"ם וסיעתו שאין מברכין שבע ברכות בשבעת ימי המשתה אלא כשיש שם שנים פנים חדשות מתוך העשרה שסועדים שם. גם נוהגים להקל שאין צורך להרבות בשביל הפנים חדשות. (ובני אשכנז שנוהגים לברך כשיש רק אחד פנים חדשות, אם הרבו בשבילו בסעודת המשתה, סומכים על הפוסקים שסוברים כן.)

אבות פרק א משנה טו: והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות.

שו"ת באר שבע סימן עא: בפסוק וראית את אחורי ופני לא יראו ולמה כתיב יראו בלשון רבים וכן פני ילכו וכן אם אין פניך הולכים… אין זו קושיא כלל לפי שמצינו כה"ג ופניך הולכים בקרב וגו' וכן ויחר לקין מאד ויפלו פניו וגו' ולמה נפלו פניך וגו' וכאלה רבים.

שולחן ערוך שם סעיף ח: וי"א דשבת וי"ט ראשון ושני הוי כפנים חדשות בסעודת הלילה ושחרית, אבל לא בסעודה שלישית, וכן פשט המנהג. הגה: ועכשיו נהגו במדינות אלו לברך ז' ברכות בסעודה ג', ואפשר משום דרגילים לבא פנים חדשות; וי"א מטעם דרגילין לדרוש, והדרשה הוי כפנים חדשות.

פתחי תשובה: עיין בתשו' הרמ"ע מפאנו סי' מ' שכתב דסעודה ג' נמי מקרי פנים חדשות ע"פ הסוד בספר הזוהר…