עבודת הקרבנות

חידוש העבודה בימינו

על עבודת הקרבנות העולם עומד. לצערנו, שנים רבות אנו כבר לא מקריבים קרבנות.

האם ניתן לחדש את עבודת הקרבנות כיום? להלן מאמר העוסק בעניין:

הדיון על חידוש עבודת הקרבנות בימינו.

 

על מנת לחדש את העבודה יש צורך בבירורם של פרטים שונים, ולהלן הפניות לכמה מאמרים שכתבנו העוסקים בבניין המזבח:

האם יש צורך לבנות את המזבח בדיוק באותם מידות בו הוא היה בנוי, או שמא מותר לשנות את המידות?

האם מותר לסתת את אבני המזבח (בכלי שאינו מברזל)?

באלו אבנים יש לבנות את המזבח? ומה הן האבנים השלמות החלקות הנדרשות? (פורסם כמאמר תגובה)

האם המזבח שנמצא בהר עיבל הוא אכן המזבח שבנה יהושע? האם ניתן להביא ממנו ראיות לעניין בניין המזבח כיום? (גם מאמר זה פורסם כמאמר תגובה).

 

אחד הנידונים בהם עסקו אחרונים, הוא אפשרות זיהוי החלזון ממנו מפיקים את התכלת, עבור בגדי הכהונה וגם עבור הציצית, ולהלן סיכום שכתבנו בעניין התכלת:

התכלת.

 

ציץ הזהב

החשוב שבבגדי הכהן הגדול הוא ציץ הזהב הנתון על מצחו, וכתוב עליו השם המפורש.

ציץ הזהב אינו רק בגד מבגדי הכהונה אלא גם כלי שבאמצעותו הקרבנות מכפרים על ישראל.

להלן סיכומים שכתבתי בנוגע לציץ ובנוגע לריצויו:

הציץ.

ריצוי הציץ.

להלן מאמרים העוסקים בתיקון הציץ במקרה שהאותיות שעל גביו לא נחקקו כהלכה:

דרך חקיקת האותיות בציץ.

עשיית הציץ כהלכה (פורסם כמאמר תגובה).

בנושא הציץ – משמעותו, ריצויו על הטומאה ועשייתו להלכה ולמעשה, הרחבנו בחוברת "כתר כהונה".

 

פרה אדומה

בשביל להיטהר מטומאת מת יש צורך בהיטהרות מאפר פרה אדומה.

דין מיוחד שנאמר בפרה הוא, שיש להביאה להר הבית, ומשם להוציאה אל מקום שריפתה, כמבואר במאמר דלהלן:

פרה אדומה בהר הבית.

 

קרבן הפסח

ספרו של הרב הראל דביר – פסח לה'

 

תשובות הלכתיות בענייני העבודה

גיל השעירים של יום הכיפורים ושל שאר השעירים בתורה

האם ניתן לחדש את הדלקת המנורה גם בהעדר המקדש או בהעדר המנורה או בהעדר שמן לכל הנרות?

כמה אנשים צריך בשביל להקריב קרבן פסח?

דפי מקורות

הקרבה בטומאה בציבור

כשרות כהני זמננו

עבודת יום הכיפורים בטומאה

עבודת יום הכיפורים בלי בית בנוי

מינוי לויים לעבודת המקדש בימינו

מחצית השקל בזמן הזה

ניסוך המים בזמן הזה

פרה אדומה בזמן הזה

אריגת בגדי הכהונה

מצות קידוש ידים ורגלים

השעיר לעזאזל

נזירות בזמן הזה

 

דפי מקורות בנושא קרבן הפסח

קרבן הפסח בזמן הזה

חיוב נשים בקרבן הפסח

הקרבת פסח שני בזמן הזה

חובת ההתאמצות על הגרים רחוק מירושלים לבוא ולהקריב את הפסח

כיצד סופרים את הקהל לדעת אם לעשות פסח בטומאה

הפסח נשחט בשלוש כיתות

נעילת דלתות העזרה בזמן הקרבת הפסח

ברכת הפסח והזבח