השתתפות נשים במאבק על ארץ ישראל והר הבית

בס"ד

שיתוף נשים בפעילות למען ארץ ישראל והר הבית

סוטה פרק ח משנה ז

במה דברים אמורים במלחמת הרשות אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו (יואל ב') חתן מחדרו וכלה מחופתה…

תפארת ישראל: וכלה מחופתה. אשה לאו בת מלחמה, רק לספק מזון ולתקן הדרכים אף היא יוצאת…

רש"ש מסכת סוטה דף מד עמוד ב: משמע דגם נשים יוצאות למלחמה וחדוש הוא. ואולי אינן יוצאות אלא לבשל ולאפות וכדומה לצורך הגברים אנשי המלחמה.

רמב"ם הלכות מלכים פרק ז הלכה ד: במה דברים אמורים שמחזירין אנשים אלו מעורכי המלחמה במלחמת הרשות, אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה.

רדב"ז: אלא דקשה וכי דרך הנשים לעשות מלחמה דקתני וכלה מחופתה והא כתיב כל כבודה בת מלך פנימה וי"ל דה"ק כיון דחתן יוצא מחדרו כלה יוצאה מחופתה שאינה נוהגת ימי חופה ואפשר דבמלחמת מצוה הנשים היו מספקות מים ומזון לבעליהן וכן המנהג היום בערביות.

 

קידושין דף ב עמוד ב: ואשכחן דרך דאיקרי לשון זכר, דכתיב: בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך…   התם דבמלחמה קאי, דדרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של אשה לעשות מלחמה, כתב לה בלשון זכר.

אבן עזרא דברים פרק כב פסוק ה: לא יהיה כלי גבר – נסמכה בעבור צאת למלחמה, כי האשה לא נבראת כי אם להקים הזרע, ואם היא תצא עם אנשים למלחמה תבא בדרך לידי זנות…

הדר זקנים על התורה: לא יהיה כלי גבר על אשה. כתרגומו לא יהי תיקון זין גבר על איתתא ולכך הרגה יעל את סיסרא ביתד ובמקבת ולא בחרב ובחנית שנאמר ידה ליתד תשלחנה.

נזיר דף נט עמוד א: לא יהיה כלי גבר על אשה – מאי תלמוד לומר? אם שלא ילבש איש שמלת אשה ואשה שמלת איש, הרי כבר נאמר תועבה היא, ואין כאן תועבה! אלא, שלא ילבש איש שמלת אשה וישב בין הנשים, ואשה שמלת איש ותשב בין האנשים. רבי אליעזר בן יעקב אומר: מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה? ת"ל: לא יהיה כלי גבר על אשה.

רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יב הלכה י: לא תעדה אשה עדי האיש כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון וכיוצא בו או שתגלח ראשה כאיש, ולא יעדה איש עדי אשה כגון שילבש בגדי צבעונין וחלי זהב במקום שאין לובשין אותן הכלים ואין משימים אותו החלי אלא נשים הכל כמנהג המדינה…

שולחן ערוך יורה דעה סימן קפב סעיף ה: לא תעדה אשה עדי האיש, כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון וכיוצא בו (ממלבושי האיש לפי מנהג המקום ההוא), (טור)…

ספר החינוך מצוה תרג: מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים… ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, לא לנשים.

מנחת חינוך: וצריך ראיה לפטור נשים ממצות עשה שאין הזמן גרמא ובפרט במקום לאו גם כן ומ"ש כי להם לעשות המלחמה ולא לנשים באמת מלחמת מצוה הכל יוצאין אפי' כלה מחופתה כמבואר בש"ס ובר"מ פ"ז כאן…

 

שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן ט: בע"ה י"ב שבט תש"מ. הנה לקיחת נשים ובתולות בין לצבא, בין לשרות אחרת מהממשלה, הוא נגד תורת השם יתברך. ואם חס וחלילה איזה ממשלה קבעה חוק, אסורות הנשים והבתולות לשמוע לזה, והוא כגזירה מהממשלה להעביר על הדת, שאסור לשמוע לזה. ולכן כאשר נשמע שיש שרוצים במדינה שלנו, ארצות הברית שבאמעריקא, לקבוע חוק כזה בהקאנגרעס והסענאט בוואשינגטאן, וכאשר ידוע לנו שאין דרכם של הממשלה והנשיא דמדינתנו ארצות הברית לעשות גזירות על ישראל נגד דיני תורתנו הקדושה, ובודאי בא זה על ידי חסרון ידיעה, מחוייבין לעשות כל האפשר להשתדל שידעו הנשיא וכל אנשי הקאנגרעס ואנשי הסענאט שהוא נגד התורה, וכגזירה להעביר על הדת הוא, ויהיה אסור לכל בת ישראל לקיים גזירה זו.

כלי יקר במדבר פרק כו: ובאלה לא היה איש. אבל נשים היו כי לא נגזרה גזירת מרגלים כי אם על האנשים לפי שהאנשים היו שונאים את הארץ והיו אומרים ניתנה ראש ונשובה מצרימה (במדבר יד ד) אבל הנשים היו מחבבות את הארץ שכן בנות צלפחד אמרו תנה לנו אחוזה…  אבל הנשים של אותו דור צדקניות היו והיו אוהבים הצדקה, הן מצות חלה המיוחדת לנשים ותלויה בארץ הן שאר תרומות ומעשרות על כן היו אוהבים את הארץ לילך למקום החיוב, כי סתם אשה אינה רשאית ושלטאה בנכסי בעלה על כן היה להם חפץ לילך למקום שהחוב מוטל על בעליהן ליתן. וזה שאמרו חז"ל (סוטה יא ב) בזכות נשים צדקניות שהיו באותו דור נגאלו אבותינו ממצרים רצה לומר בזכותם יצאו ממקום הפטור למקום החיוב אשר אליו נכספה וגם כלתה נפשם.

מדרש זוטא – רות פרשה ד: ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות ששבדור, שנאמר זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, לבני ישראל לא נאמר אלא לבית ישראל.