פתיחת מלחמה בשבת

בס"ד

פתיחת מלחמה בשבת

שבת דף יט עמוד א

תנו רבנן: אין צרין על עיירות של נכרים פחות משלשה ימים קודם לשבת, ואם התחילו – אין מפסיקין. וכן היה שמאי אומר: "עד רדתה" – אפילו בשבת.

תוספתא עירובין ג,ז: מחנה היוצאה למלחמת הרשות אין צרין על עיר של גוים פחות משלשה ימים קודם לשבת…

ירושלמי שבת פ"א ה"ח: הדא דתימר במלחמת הרשות. אבל במלחמת חובה אפילו בשבת שכן מצינו שלא נכבשה יריחו אלא בשבת דכתיב "כה תעשה ששת ימים". וכתיב "וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים". וכתיב "עד רדתה" אפילו בשבת.

 

רש"י דברים כ,יט: ימים – שנים, רבים – שלשה. מכאן אמרו אין צרין על עיירות של נכרים פחות משלשה ימים קודם לשבת. ולמד שפותח בשלום שנים או שלשה ימים… ובמלחמת הרשות הכתוב מדבר.

טור אורח חיים הלכות שבת סימן רמט: אין צרין במלחמת הרשות על עיירות של עכו"ם אא"כ התחילו ג"י קודם השבת ואם התחילו אין מפסיקין אבל מלחמת מצוה מתחילין אפילו בשבת.

 

רמב"ם הלכות שבת פרק ב הלכה כה: צרין על עיירות הגוים שלשה ימים קודם לשבת, ועושין עמהן מלחמה בכל יום ויום ואפילו בשבת עד שכובשין אותה ואף על פי שהיא מלחמת הרשות, מפי השמועה למדו "עד רדתה" ואפילו בשבת. ואין צריך לומר במלחמת מצוה, ולא כבש יהושע יריחו אלא בשבת.

רמב"ם הלכות שבת פרק ל הלכה יג: אין צרין על עיירות של גוים פחות משלשה ימים קודם השבת, כדי שתתישב דעת אנשי המלחמה עליהן ולא יהיו מבוהלים וטרודים בשבת, ומפני זה אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם השבת כדי שתתישב דעתו עליו קודם השבת ולא יצטער יתר מדאי, ולדבר מצוה מפליג בים אפילו בערב שבת…

רמב"ם הלכות מלכים פרק ו הלכה יא: צרין על עיירות של עכו"ם שלשה ימים קודם השבת ועושין עמהם מלחמה בכל יום ויום ואפילו בשבת, שנאמר "עד רדתה" ואפילו בשבת בין מלחמת מצוה בין מלחמת רשות.

לחם משנה שבת ב,כה: ואין צ"ל במלחמת מצוה. כלומר דשם אפי' בשבת עצמו מתחילין וכדקאמר בירושלמי ובפ"ו מהל' מלכים שכתב צרין על עיירות בשבת היינו במלחמת מצוה דוקא ומה שאמר בסוף דבריו בין במלחמת מצוה בין רשות קאי אמאי דקאמר עד רדתה אפי' בשבת דאיירי אפי' ברשות…

 

המאור הקטן מסכת שבת דף ז עמוד א

והא דתנו רבנן אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם לשבת… ופירש (הרי"ף) טעמא משום בטול עונג שבת ולי נראה טעם אחר בין בזו בין במה שאמרו אין צרין על עיירות של נכרים דכולהו מקום סכנה הוא וכל שלשה ימים קודם לשבת קמי שבתא מקרי ונראה כמתנה לדחות את השבת מפני שאין דבר שעומד בפני פקוח נפש…

שו"ת ריב"ש סימן קא: וההיא דאין צרין, אין מקום להזכיר בה דבר מצוה, ומה דבר מצוה יהיה לכל ישראל לצור על עיירות של כותים, ובמלחמת הרשות היא ולא במלחמת שבעה עממין? אבל יש בה התר א' מיוחד, שאם התחילו אין מפסיקין, ומחללין את השבת לכל צרכי המצור, ואפי' שלא מפני הסכנה; כמו שבא הקבלה: עד רדתה, ואפילו בשבת.

שו"ת רדב"ז חלק ד סימן עז: שאלת ממני אודיעך דעתי במה שהתיר ריב"ש ז"ל… תשובה מעולם לא סמכתי על הוראה זו… ותו קשיא לן דא"כ צריך לפרש האי דאין צרין על עיירות של עכו"ם במלחמת הרשות דוקא ואף על גב דבהכי איירי קרא דכתיב עד רדתה מכל מקום הוה להו לפרושי דבמלחמת מצוה מותר כדפירשו בהך ברייתא במה דברים אמורים לדבר הרשות אבל לדבר מצוה שפיר דמי.

שו"ת ציץ אליעזר חלק ג סימן ט פרק ב: מדברי הרמב"ם נראה שאינו פוסק כהירושלמי… מלחמת התקפה על הנכרים אין מתחילין פחות משלשה ימים קודם לשבת.

לבוש אורח חיים סימן רמח: אבל מלחמות מצוה, מתחילין אפילו בשבת, שכן מצינו [ירושלמי שבת פ"א ה"ח] שלא נכבשה יריחו אלא בשבת(ח) והיה תחלת המצור בשבת.