על מה מותר לדבר בבית הכנסת

בס"ד

על מה מותר לדבר בבית הכנסת?

מסכת מגילה דף כח עמודים א-ב:

תנו רבנן: בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש: אין אוכלין בהן, ואין שותין בהן… אמר רבי אסי: בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין, ואף על פי כן אין נוהגין בהן קלות ראש. ומאי ניהו – חשבונות.

רש"י: ולא גרסינן 'ואין אוכלין בהן' דכולהו פירושא דקלות ראש הן, לשון קלות שמקילין אותה.

רמב"ם הלכות תפילה פרק יא הלכה ו:

בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהן קלות ראש כגון שחוק והיתול ושיחה בטלה, ואין אוכלין בהן ואין שותין בהן…

משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים סימן קנא סעיף א:

היינו אפילו שיחת חולין שהיא לצורך פרנסה דבחוץ שרי בבית הכנסת אסור, ובפרט שיחה בטלה לגמרי דבודאי שראוי למנוע תמיד מזה [פמ"ג], ובזוה"ק פ' ויקהל הפליג מאד בגודל העוון הזה…

 

מסכת ברכות דף נג עמוד א:

היו יושבין בבית המדרש והביאו אור לפניהם. בית שמאי אומרים: כל אחד ואחד מברך לעצמו; ובית הלל אומרים: אחד מברך לכולן, משום שנאמר: ברב עם הדרת מלך… אלא בית שמאי מאי טעמא? קסברי מפני בטול בית המדרש. תניא נמי הכי: של בית רבן גמליאל לא היו אומרים מרפא בבית המדרש מפני בטול בית המדרש.

רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ד הלכה ט:

ואין משיחין בבית המדרש אלא בדברי תורה בלבד, אפילו מי שנתעטש אין אומרים לו רפואה בבית המדרש ואין צריך לומר שאר הדברים.

לחם משנה: ולכאורה משמע דהאי תניא כותיה אתי כב"ש ולית הלכתא הכי, וכן משמע מדברי רב אלפס שלא הביאו להך תניא נמי הכי. אבל לדברי רבינו נראה לי דאע"ג דודאי הלכתא כב"ה… אפילו הכי לא פליג עליה דר"ג דאפשר דב"ה מודו דמרפא ואסותא אין אומר משום ביטול ביהמ"ד, אבל הכא משום דאיכא מצוה… לא חיישינן לביטול בית המדרש.

ט"ז על שולחן ערוך יורה דעה סימן רמו סעיף יז:

כתוב בפרישה: ואפשר שזהו דוקא בימיהם שלא ראו מספריהם לחוץ כ"ש שלא היו משיחים, אבל עכשיו דבלאו הכי אין נזהרין אומרים רפואה עכ"ל, ולא היה לו לכתוב דבר זה לבדות קולא מלבו…

 

ספר תשב"ץ קטן סימן רמו

ושואל מהר"ם ז"ל בשלום כל אדם קודם התפלה בבית הכנסת. ומה שהספר אומר אסור בשאילת שלום קודם תפלה. רוצה לומר כשמשכים לפתחו. אבל אם מצאו בדרך או בבית הכנסת מותר לשאול.

 

שו"ת שרידי אש חלק א סימן טז: ומותר בבית הכנסת כל שהיא צורך מצוה אף שאיננה מצוה גמורה… להשמיע הרצאות בבתי הכנסת מותר מצד הדין. ויותר טוב שקודם ההרצאה יאמרו איזו פסוקים בתהלים או איזו דבר תורה.

שו"ת יביע אומר חלק ז – אורח חיים סימן כא: מסקנא דדינא שיש להקל בנ"ד ללמד אנגלית בתוך חדרי לימוד הישיבה, ובצירוף דעת האור זרוע וסיעתו דהא דקי"ל בתי כנסיות של בבל על תנאי הם עשויים, לאו דוקא בבל, אלא הוא הדין בשאר ארצות שבחו"ל, ואף גם זאת דלאו דוקא בחורבנם אלא גם בישובם. ואף על פי שמרן הש"ע לא כתב כן… ובלא"ה עינינו הרואות שגם בארץ ישראל נהגו בכמה ישיבות להקל.

תשובות והנהגות כרך ב סימן תקלו: אבל לדבר בפוליטיקא במקום בית הכנסת שאין בזה שום צורך ולא נוגע לדת כלל פשיטא שראוי לאסור וזהו בזיון בית הכנסת.