עלייה להר הבית בימינו

בס"ד

עלייה להר הבית בזמן הזה

כלים פרק א משנה ח

הר הבית מקודש ממנו שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם.

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא א: מפתח הר הבית עד העזרה מחנה לויה, מפתח העזרה ולפנים מחנה שכינה.

מידות פרק ב משנה א: הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה. רובו מן הדרום, שני לו מן המזרח, שלישי לו מן הצפון, מיעוטו מן המערב.

פירוש המשנה לרמב"ם: אמר שהעזרה לא היתה באמצע הר הבית, אלא היה המרחק שבין חומת הר הבית ובין חומת העזרה מצד דרום יותר מן המרחק שביניהם מצד מזרח, והמרחק המזרחי יותר מן הצפוני, והצפוני יותר מן המערבי…

פסקי תוספות אות ה: הר הבית היה לצפון ירושלים, וההר היה גדול הרבה מת"ק על ת"ק, אלא לא היה קדוש אלא ת"ק על ת"ק.

רמב"ם בית הבחירה ה,א: הר הבית והוא הר המוריה היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה והיה מוקף חומה.

פירוש מהר"ם קזיס למידות: ולא היה כל ראש הר המוריה מוקף חומה, שהרי בבית שני היה הר הבית חמש מאות אמה על חמש מאות אמה, ובבנין העתיד יהיה גדול הרבה מזה השיעור כמבואר בספר יחזקאל.

 

איכה רבה פרשה א: אלה אזכרה, לשעבר הייתי עולה בצלו של הקדוש ברוך הוא ועכשיו בצלן של מלכיות…

יבמות דף ו עמוד ב: ואי זו היא מורא מקדש? לא יכנס אדם בהר הבית במקלו, במנעלו, בפונדתו, ובאבק שעל גבי רגליו, ולא יעשנו קפנדריא, ורקיקה מקל וחומר. ואין לי אלא בזמן שבהמ"ק קיים, בזמן שאין בהמ"ק קיים מנין? ת"ל: 'את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו', מה שמירה האמורה בשבת לעולם, אף מורא האמורה במקדש לעולם.

ברכות דף סב עמוד ב: אמר רב ביבי אמר רבי יהושע בן לוי: כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה – כאילו רוקק בבת עינו, שנאמר: והיו עיני ולבי שם כל הימים.

 

שו"ת רדב"ז חלק ב סימן תרצא: וכל הבתים והעליות אשר בצד מזרח מותר להכנס לשם שהרי מכותל הר הבית המזרחי עד כותל העזרה המזרחי יש שי"ג אמה וטמא מת מותר להכנס בהר הבית. ואם יש עליות בכותל דרומי באורך קפ"ז אמות מן המערב אל המזרח הרי הם בכלל הקדש ודרך כלל אני אומר כי הבתים או העליות אשר לצד צפון וצד מזרח אין בהם ספק אצלי ומותר ליכנס להם אם לא תהיה בולטת הרבה לתוך המקדש דאז צריך אומד…

מגן אברהם אורח חיים סימן תקסא סעיף ב: והנכנס עתה למקום המקדש חייב כרת שכולנו טמאי מתים…

מאירי שבועות טז,א: והמנהג פשוט ליכנס שם לפי מה ששמענו…

 

אגרת הרמב"ם (ספר חרדים פרק ג): ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו…

שו"ת ציץ אליעזר חלק י סימן א (נדפס תשמ"ה): ישנם שוגים או מטעים הרוצים להיתלות באיגרתו הידועה של הרמב"ם שבה מספר שנכנס לבית הגדול והקדוש והתפלל שם, ולהוציא מזה שהרמב"ם בעצמו נכנס במקום המקדש… וברור איפוא שנכנס רק עד מקום שהורשה להיכנס ע"פ הדין וכפי שבירר ופירט המקומות המותרים… וכפי שידע על כך בדיוק כיד חכמתו הגדולה. אבל אנו לא נדע עד מה.

שו"ת מנחת יצחק חלק ה סימן א: אבל באמת, מפורש האיסור ליכנס בכל הר הבית, בספר כפתור ופרח (פ"ו), שהביא מה דאיתא, מאי חדשה, שחדשו בה דברים, ואמרו, טבול יום, אל יכנס למחנה לוי', א"כ אין לנו, לקרב מפתח הר הבית ולפנים, כי משם והלאה מחנה לוי' וכו', אם כן היום שאנחנו בחטאנו מבחוץ נוכל להתקרב לענין תפילה והשתחוי' עד אותם הכותלים, וכן עמא דבר… והיינו דס"ל כרש"י דחצר החדשה, היינו הר הבית, והרמב"ם ס"ל כמ"ש התוס' שם ובכמ"ק, דחצר חדשה, היינו עזרת נשים, וצ"ל, דאף דגם לשיטת רש"י, מ"מ מהני הערב שמש, מ"מ מחמת שקשה להזהר בזה, בצירוף מה דיש להזהר, בנוגע לטבילה במקוה כשירה וחציצה כנ"ל, על כן נהגו איסור…

שו"ת יביע אומר חלק ה – יורה דעה סימן כו: ולכן בודאי שיש להתרחק ולהשמר שלא להכנס להר הבית אפי' לאחר טבילה ולצורך מצוה, כי יבאו ההמון לפרוץ ולהכנס בטומאה לשטח העזרות וההיכל… וכעת כבר נמנו וגזרו והסכימו גדולי הדור בכל תוקף לגדור גדר ולהזהיר באזהרה חמורה לבל יהין שום אדם להכנס לשטח הר הבית…

 

שו"ת במראה הבזק חלק ו סימן ק (תשס"ו): בעוד זמן קצר אני מתכוננת בעזרת ה' לבנות בית בישראל. האם אין זה מן הראוי לעלות להר הבית ביום חתונתי, שהרי ערב קודם אטבול וזו הזדמנות גם מבחינת הלכות מקדש, וגם אציין ואקשר בזה בין בניין ביתי הפרטי לבין בניין הבית השלם בית המקדש הלאומי.

תשובה: אכן השאיפה לבנות את בית מקדשנו חייבת להיות חלק חשוב מכיסופי הגאולה של כל אחד ואחד. מאידך גיסא ההלכות הנוגעות לכניסה למקום קדוש זה מחייבות זהירות גדולה אי לכך הוציאה הרבנות הראשית הנחיה כללית עם שחרור המקום בשנת תשכ"ז האוסרת על עלייה למקום בגלל חומרת האיסור להיכנס בטומאה להר הבית ועוד יותר למקום העזרות ופנימה. לכן, כל עלייה להר הבית חייבת להיות אחרי פסק הלכה כל אחד מרבו. פסק ההלכה אם יתיר זאת, יכלול גם הנחיות ברורות של התנהגות וכללי טהרה. כיוון שהגבולות של האזורים שניתן לעלות אליהם כיום אינם מסומנים בשטח יש צורך בליווי של מדריך תלמיד חכם שמבין בנושא זה. נוסיף הדרכה כללית המתייחסת לשאלת עליית כלה להר הבית קודם חתונתה: אף על פי שמותר לנידה או לטמא קרי שטבל בו ביום להיכנס להר הבית למקומות שיש שמתירים לטמאי מתים לעלות אליהם, אסור לכלה שטבלה בלילה שלפני חופתה לעלות להר הבית גם למקומות הללו. אכן אם טבלה שני לילות לפני חופתה מותרת לעלות ביום חופתה ובלבד שביום חופתה תבדוק עצמה כדין.

 

שו"ת עשה לך רב חלק א סימן טו: יש אמנם החוששים פן ואולי היתר הכניסה יגרור אחריו הכשלת רבים באיסור כרת שייגררו להכנס גם לשטח האסור, או שיכנסו לשטח הר – הבית ללא טבילה וחליצת נעלים כדין. אך לענ"ד אין כדאי בחששות אלה לאסור על עצמנו הכניסה להר – הבית, כי אלה שאינם חוששים לקדושת המקום הלא גם עתה נכנסים הם לפני ולפנים, ומי הוא המפסיד מגזירה זאת רק יראי ה' שלבם יוצא לעמוד במקום הקרוב ככל האפשר לאותה נקודת אור מופלאה, שבה נגלתה בעבר שכינת ה' באור – בהיר, ושרויה גם בהוה, אם כי בהסתר – פנים. וחזקה על אלה הרוצים לשפוך שיחם ושיגם לפני בוראם במקום קדוש זה, שיזהרו לבל יכשלו באיסור כל שהוא.