מצות המגורים בירושלים

בס"ד

מצוות המגורים בירושלים

נחמיה פרק יא

(א) וַיֵּשְׁבוּ שָׂרֵי הָעָם בִּירוּשָׁלִָם וּשְׁאָר הָעָם הִפִּילוּ גוֹרָלוֹת לְהָבִיא אֶחָד מִן הָעֲשָׂרָה לָשֶׁבֶת בִּירוּשָׁלִַם עִיר הַקֹּדֶשׁ וְתֵשַׁע הַיָּדוֹת בֶּעָרִים: (ב) וַיְבָרֲכוּ הָעָם לְכֹל הָאֲנָשִׁים הַמִּתְנַדְּבִים לָשֶׁבֶת בִּירוּשָׁלִָם: פ

 

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קי עמוד ב

הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין, הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין, אחד האנשים ואחד הנשים.

 

שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן עה

אמרה היא: לעלות, והוא אינו רוצה, יוציא ויתן כתובה; וה"ה לכל מקום מא"י לירושלים, שהכל מעלין לא"י, ואין הכל מוציאין משם; הכל מעלין לירושלים, ואין הכל מוציאין משם.

 

שו"ת הרשב"ש סימן א

וצריך לעיין למה כופין אחד אנשים ואחד נשים, ומהיכן יצא לנו שרש הדין הזה. ונ"ל שהטעם הוא משום דישיבת ארץ ישראל מצוה היא ונפקא לן מקרא דכתיב בארץ ישראל וירשתם אותה וישבתם בה.

 

שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן רלד

במה שרמזתי במ"ש בס' ברכי יוסף סי' רנ"א בחילוק צדקה להקדים עושי מצוה ופועלי צדק יותר מן השאר והנחנו ג"כ שישיבת ירושלים חשיבה מישיבת שארי מקומות בא"י א"כ ממילא יש ליושבי ירושלים קדימה מה ליושבי שארי ערי א"י וכל זה ברור ופשוט לכאורה. אלא במ"ש שפשוט בעיני שישיבת ירושלים יש בה מצוה יותר מישיב' שארי ערי א"י והבאתי בפשיטות ממתני' שלהי כתובות שהכל מעלין לירושלים וזה אפי' בזה"ז לכל הפוסקים…

 

שו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן כב

וע"ד אם מותר לאדם מישראל לעקור דירתו מירושלים ולעבור לגור למקום אחר בארץ ישראל. לדעתי אין ההיתר על כך כ"כ פשוט… דכשם שהכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין, כך אותו הדין גם בנוגע לירושלים…

(ח) ברם האיסור לצאת מירושלים לגור במקום אחר בארץ ישראל, נראה שהוא רק להגרים בעיר העתיקה בתוך גבולות חומת ירושלים קיימתא. אבל מירושלים החדשה אין איסור לצאת ממנה לגור במקום אחר בארץ ישראל. (ט) וזאת למודעי. דעל אף ההשוואה של איסור יציאה מירושלים לא"י לאיסור יציאה מא"י לחו"ל, בכל זאת חומר האיסור הוא יותר בהרבה לאין ערוך ביציאה מא"י לחו"ל.

 

שו"ת אז נדברו חלק יב סימן כח

ואגב מה שמשמע מהאחרונים הנ"ל שכאילו יש איסור לצאת מירושלים לשאר ערי א"י, דמנ"ל זה דאין זה מבואר לא בגמרא ולא ברמב"ם… מיהו משום מילי דחסידות בודאי יש בזה…