לימוד תורה בשבת

בס"ד

לימוד תורה בשבת

תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק טו

רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן: לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לאכילה ולשתייה… רבי ברכיה בשם רבי חייא בר בא: לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהן בדברי תורה…  הא כיצד? תן חלק לתלמוד תורה. וחלק לאכול ולשתות.

 

תלמוד בבלי מסכת נדרים דף לז עמוד א

תינוקות לא קורין בתחילה בשבת אלא שונין בראשון…

 

טור אורח חיים הלכות שבת סימן רצ

אמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע כשיכנסו ישראל לארץ זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו ואני מה תהא עלי אמר לה יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת שמו שהם בטלים ממלאכתם ויכולין לעסוק בך. על כן צריך שיקבעו מדרש להודיע לעם את חוקי האלהים ואת תורותיו, ואסור לקבוע סעודה בזמן בית המדרש כדאיתא בגיטין בפרק השולח (לח ב) אמר רבה בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסייהו וחד מינייהו דקבעי סעודתא בשבתא בעידן בי מדרשא.

ב"ח: ומקרוב נתפשט לדרוש כל דרשות באגדות ולא בדינין והלכות כל עיקר נגד דת תורתינו דעיקר הדרשה צריך שתהיה ללמד את חוקי האלהים ואת תורותיו להורות הלכות שבת והאסור והמותר.

 

רמ"א אורח חיים סימן רצ

ופועלים וב"ב שאינן עוסקים בתורה כל ימי שבוע, יעסקו יותר בתורה בשבת מת"ח העוסקים בתורה כל ימי השבוע, והת"ח ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצת, דהרי הם מתענגים בלמודם כל ימי השבוע.

 

שולחן ערוך יורה דעה סימן רמה סעיף יד

אין קורין לתינוקות בשבת מתחלה, מה שלא למדו, משום טורח שבת. אבל מה שקראו פעם אחת, שונים אותו להם בשבת.

 

משנה ברורה סימן רצ

כתבו הספרים בשם הזוהר שמצוה על האדם לחדש חידושי תורה בשבת. ומי שאינו בר הכי לחדש ילמוד דברים שלא למד עד הנה.

 

בן איש חי שנה ב פרשת שמות

דגדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום שבת אלף פעמים יותר מן הנעשה בעסק התורה של ימי החול.