האם יש משמעות ללימוד ללא הבנה?

בס"ד

לימוד ללא הבנה

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יט עמוד א

ואמר רבא: לעולם ילמד אדם תורה ואח"כ יהגה, שנאמר: בתורת ה', והדר ובתורתו יהגה. ואמר רבא: לעולם ליגריס איניש, ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, שנאמר: גרסה נפשי לתאבה, גרסה כתיב ולא כתיב טחנה.

רש"י: דלא ידע מאי קאמר – שאין רבו יודע לפרש לו כלום… מרוב תאותי לתורה הייתי שובר לפי היכולת אף על פי שאיני טוחנה הדק ליכנס בעומקה.

 

תלמוד בבלי מסכת שבת דף סג עמוד א

אמר רב כהנא: כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה לכוליה תלמודא, ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתא. מאי קא משמע לן? דליגמר איניש, והדר ליסבר.

רש"י: דליגמר איניש – לגרוס שמעתא מרביה, ואף על גב דלא ידע לכולהו טעמיה. והדר ליסבר – טעמיה…

 

רש"י מסכת נדה דף ז עמוד ב:

שהאמוראים האחרונים דקדקו בטעמי התנאים והעמידו הלכה על בוריה אבל הראשונים לא דקדקו איש בדברי חבירו אלא כל אחד מה ששמע מרבו – מלמדה לתלמידו, שמועה כמו שהיא, והיא היתה נקרא משנה וברייתא. והיה נותן לבו לתת טעם לשמועתו, זה נותן טעם לדבריו, וזה נותן בה טעם אחר כדאמר "ליגמר איניש והדר ליסבר". ואותה סברא היתה נקראת תלמוד בימי התנאים ומשנה ששנויה בה פסק הלכה מסברת תלמוד שלהן נישנית ואין למידין הימנה.

 

תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כד עמוד א

אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. אמר ליה אביי: הלכה מכלל דפליגי? אמר ליה: ומאי נפקא לך מינה?  אמר ליה: גמרא גמור זמורתא תהא?

רש"י: משל שוטים הוא… אומר לתלמיד שוטה: למוד הן אמת הן שבוש, ויהא לך לזמר ושיר.

 

תפארת ישראל – בועז מסכת ערכין פרק ד

שהיו להן זמירות מיוחדין לכל משנה ומשנה. ולפע"ד היה זה כדי לחזק המשנה בכח הזכרון, מדהיו שונין המשניות על פה אפילו בימי רבי…

 

משנה ברורה סימן נ

אבל למי שאינו מבין צריך ללמוד ולהבין שאל"כ אינו נחשב ללימוד, דדוקא בתפלה אף שאינו מבין הקדוש ברוך הוא יודע כוונתו, אבל אם אומר המשנה והברייתא ואינו מבין אינו נקרא לימוד.

 

ספר סדר היום פירוש משנת בן חמש שנים

אחר שהשלים י' שנים ונכנס בשנת י"א יש לו לעסוק במשנה ולאביו להשתדל עמו על כך. והענין הוא כי גירסא דינקותא היא מתקיימת וגם כי יזקין לא יסור ממנה ומש"ה לא הטריחו לו לעסוק בענין ההבנה והעיון כל זמן שהוא קטן ששכלו עדיין לא נתיישב ויאמר על טמא טהור ועל טהור טמא, אבל הטריחוהו לעסוק במקרא ובמשנה גרסא לבד שתתקיים לו לעת הצורך ואין חוששין מן ההבנה דלגרוס איניש והדר ליסבר, ונתנו לו זמן ה' שנים משום דקים להו דבזמן ה' שנים אלו יוכל לגרוס אותה גירסא נאה ויפה על פה…