טלית ותפילין לנשים

בס"ד

טלית ותפילין לנשים

ברכות דף כ עמוד א-ב

נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע ומן התפילין… פשיטא! מהו דתיא הואיל ואיתקש למזוזה, קמשמע לן.

רשב"א: ויש נוסחאות אחרות דלא גרסי בכל הני פשיטא, אלא הכי גרסי מאי שנא קרית שמע ותפילין ומשני מצות עשה שהזמן גרמא הוא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות וזו גירסא נכונה.

תוספות ברכות דף יד עמוד א: ויש שרוצין לומר דיחיד האומר הלל בימים שאין גומרין שאין לו לברך, ומיהו השר מקוצי היה אומר דכיון שרצה לחייב עצמו מברך ואין זה ברכה לבטלה מידי דהוה אלולב ואתפילין דהני נשי מברכות אף על גב שאינן חייבות…

 

תרגום יונתן דברים כב,ה: לא יהיה גוליין דציצית ותפילין דהינון תקוני גבר על איתא…

עירובין דף צו עמוד א: אלא האי תנא הוא, דתניא: מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים. ואשתו של יונה היתה עולה לרגל ולא מיחו בה חכמים. מדלא מיחו בה חכמים – אלמא קסברי: מצות עשה שלא הזמן גרמא היא. ודילמא סבר לה כרבי יוסי, דאמר: נשים סומכות רשות… אלא האי תנא היא, דתניא: המוצא תפילין מכניסן זוג זוג, אחד האיש ואחד האשה… שמע מינה: מצות עשה שלא הזמן גרמא הוא, וכל מצות עשה שאין הזמן גרמא נשים חייבות.

תוספות: מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין – בפסיקתא [רבתי פכ"ב] דר' חזקיה בשם ר' אבהו אמרו אשתו של יונה הושבה מיכל בת כושי מיחו בה חכמים מה שפי' בקונטרס דאי מצות עשה שהזמן גרמא הוא היו מוחין בידה שנראה כמוסיפה אין נראה לר"י… ונראה לפרש דטעמא למ"ד דלא הוי רשות משום דתפילין צריכין גוף נקי ונשים אין זריזות ליזהר…

ים של שלמה מסכת קידושין פרק א: …והר"ם רצה ליחוש לדברי פסיקתא ע"כ, ואני אומר שאין צריכין לכל זאת, דהא דלא מיחו במיכל, לפי שהיתה צדקת גמורה, והיתה אשת מלך, גם לא היה לה ולד, והיתה יכולה לשמור עצמת בנקיות, מה שאין כן בשאר נשים.

חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף כט עמוד ב: קיימא לן דנשים סומכות רשות ואף על גב דסמיכה משתמש בקדשים הוא לא חשיב איסור שלא במקום מצוה, דאע"ג דלא מחייבי מצוה איכא עלייהו ונוטלות עליהם שכר, וכן אמרינן מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בידה חכמים קסברי נשים סומכות רשות וקיימא לן כוותייהו.

שולחן ערוך אורח חיים סימן לח סעיף ג: נשים ועבדים פטורים מתפילין, מפני שהוא מצות עשה שהזמן גרמא. הגה: ואם הנשים רוצין להחמיר על עצמן, מוחין בידם.

 

מנחות דף מג עמוד א: ת"ר: הכל חייבין בציצית, כהנים, לוים וישראלים, גרים, נשים ועבדים; ר"ש פוטר בנשים, מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא, וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות.

סוכה דף יא עמוד א: דרב עמרם חסידא רמא תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה…

תוספות: ור"ש פוטר בנשים וכוותיה קי"ל מדדחיק גמרא בריש פרק שני דזבחים לאוקומי תנאי התם כולהו כר' שמעון…

שולחן ערוך אורח חיים סימן יז סעיף ב: נשים ועבדים פטורים, מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא. הגה: ומ"מ אם רוצים לעטפו ולברך עליו הרשות בידן כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא, אך מחזי כיוהרא, ולכן אין להן ללבוש ציצית, הואיל ואינו חובת גברא…

לבוש: ועוד נראה לי טעמא, דציצית שאני משאר מצות עשה שהזמן גרמא, דהואיל וקיי"ל דחובת גברא הוא, אם כן לא חייבה התורה בציצית אלא שמלת גבר.

אליה זוטא יח,ג: דדווקא בלובשת משום עידוי וקישוט שייך איסור דלובשת שמלת גבר…

תוספות שבת דף יב עמוד א: אפילו להבחין בין בגדו לבגדי אשתו – דרכן היו להיות שוין…

הליכות שלמה תפילה פרק ג הערה כז: ואסור לאשה להתעטף בטלית שלנו, כי הוא כלי גבר על אשה, ומה שנזכר בגמרא נשים שלבשו ציצית היינו על שמלות שלהן.

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן מט: איברא דאיכא רשות לכל אשה לקיים אף המצות שלא חייבתן תורה ויש להם מצוה ושכר על קיום מצות אלו וגם לשיטת התוס' רשאות גם לברך על המצות וכמנהגנו שמקיימות מצות שופר ולולב וגם מברכות שא"כ גם על ציצית שייך לאשה שתרצה ללבוש בגד שיהיה בצורה אחרת מבגדי אנשים אבל יהיה בד' כנפות ולהטיל בו ציצית ולקיים מצוה זו… לא סבירא להו לתוס' זה, ופשוט שהתוס' סברי שאינו מתרגום יונתן. אבל פשוט שהוא רק בחשקה נפשה לקיים מצות אף כשלא נצטוותה, אבל מכיון שאינו לכוונה זו אלא מצד תורעמותה על השי"ת ועל תורתו אין זה מעשה מצוה כלל אלא אדרבה מעשה איסור…