חובת ההתאמצות על הגרים רחוק מירושלים לבוא ולהקריב את הפסח

בס"ד

חובת ההתאמצות לגרים רחוק לבוא ולהקריב את הפסח

במדבר פרק ט

ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא… איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח לה'… והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההיא מעמיה…

פסחים דף צב עמוד ב: מי שהיה טמא או בדרך רחוקה ולא עשה את הראשון – יעשה את השני. שגג או נאנס ולא עשה את הראשון – יעשה את השני. אם כן למה נאמר טמא או שהיה בדרך רחוקה – שאלו פטורין מהכרת, ואלו חייבין בהכרת.

רש"י: הואיל ושאר אונסין אידחו לשני אונס דדרך רחוקה למה לי דאידכר רחמנא טפי מאונס אחרינא, הא דרך רחוקה אנוס הוא, שאינו יכול ליכנס כל שעת שחיטה…

רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ה הלכה א: מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו, או שהיה בדרך רחוקה, או נאנס באונס אחר, או ששגג ולא הקריב בראשון, הרי זה מביא פסח בארבעה עשר לחדש השני בין הערבים…

 

פסחים דף צג עמוד ב: איזו היא דרך רחוקה? מן המודיעים ולחוץ, וכמדתה לכל רוח, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר: מאיסקופת העזרה ולחוץ… תנו רבנן: היה עומד חוץ למודיעים ויכול ליכנס בסוסים ובפרדים, יכול יהא חייב? תלמוד לומר ובדרך לא היה, והלה היה בדרך. היה עומד לפנים מן המודיעים ואין יכול ליכנס מפני גמלים וקרונות המעכבות אותו, יכול לא יהא חייב? תלמוד לומר ובדרך לא היה – והרי לא היה בדרך.

רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ה הלכה ט: הלך ולא הגיע מפני שעכבוהו הבהמות בדחקם, או שהיה בירושלים והיה חולה ברגליו ולא הגיע לעזרה עד שעבר זמן הקרבן הרי זה אנוס ואינו בדרך רחוקה…

 

תוספות פסחים דף ג עמוד ב: ורבי יהודה בן בתירא שלא עלה לרגל י"ל שלא היה לו קרקע או זקן היה שאינו יכול להלך ברגליו דפטור מפסח כמו מראיה א"נ נציבין חו"ל היא כדמוכח בסיפרי…

משנה למלך הלכות קרבן פסח פרק א: …ולא ידעתי מה הועיל היותו חו"ל דאי לפוטרו מפסח ראשון כל שהיה רחוק ט"ו מיל פטור ואי ס"ל דמי שדר בחו"ל פטור לגמרי אף מפסח שני זה לא ידעתי היכא איתיה ואף במצות ראיה לא ראיתי שיפטרו למי בחו"ל. סוף דבר שדברי התוס' מתחלתם עד סופם צריכים אצלי תלמוד.

צל"ח: ולא מצינו שיהיה מחוייב לעלות ולהתקרב קודם זמן הפסח, ובי"ד שמגיע הזמן הרי הוא בדרך רחוקה.

מנחת חינוך מצוה ה: ודבריו אינם מובנים לי כלל דודאי מ"ע על כל ישראל לעשות הפסח ככל מ"ע שבעולם ומחויב לילך מקצה הארץ להתקרב עצמו כדי לקיים מ"ע…

שו"ת שאילת יעבץ חלק א סימן קכז: ואין ריחוק הדרך פוטרו. שצריך הוא לעשות כל מה שאפשר לו כדי להגיע לירושלם… אלא שאם נאנס מחמת ריחוק הדרך אחר השתדלותו ועשותו המוטל עליו בכל היכולת. אז פטרו הכתוב מחמת אונסו וזה פשוט… והרחוק שלא שם לדרך פעמיו וישב בביתו ונתעצל. הרי זה ביטל מ"ע דפסח וחייב. ותדע שהרי אמרו איזוהי דרך רחוקה ט"ו מילין מירושלים, א"כ תמה על עצמך וכי אין חובת הפסח כי אם לדרים בתוך ט"ו מילין סמוך לירושלם ושאר כל ישראל אפי' הדרים בתוך א"י שהיא גדולה ביותר יהיו פטורים הא ודאי א"א לומר כן (ומקרא מלא הוא (אף על פי שאינו צריך שהדבר מוכרח מעצמו בלי ראיה) בד"ה גבי פסח דחזקיה ויעמידו דבר להעביר קול בכל ישראל מבאר שבע ועד דן לבוא לעשות פסח). ומ"מ צ"ל דיש גבול לדבר שבודאי א"א לומר ג"כ שהרחוקים מאד יתחייבו לעלות לרגל מתחלת השנה לעשות הפסח. דהא ופנית והלכת לאהליך כתיב בג' רגלים. ונלע"ד שכך הוא הענין. ששלשים יום לפני הפסח חל חובת עשייתו על הרחוקים שיעתיקו מבתיהם מיד כשנכנסו ל' יום מזמן שחל חובת ביעור חמץ שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני. וכל עיקרו לא הזהיר רק על עשיית הפסח…

 

פסחים דף פ עמוד א: היו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין, אמר רב: מטמאין אחד מהן בשרץ…  ועולא אמר: משלחין אחד מהן לדרך רחוקה… אמר להו רב נחמן: זילו ואמרו ליה לעולא: מאן ציית דעקר סיכיה ומשכניה ורהיט?

ב"ח או"ח חיים סי' תקפו: ועביד פסח שני ולא מיחייב כרת מאחר שבשעה ששולחין אותו לא מיחייב בפסח ולא רמיא מצוה עליה.

רא"ש מסכת ברכות פרק ז: מצוה דרבים שאני, דאלים עשה דרבים דכתיב "ונקדשתי בתוך בני ישראל" דהיינו עשה דמקדשין את השם בעשרה ברבים, ואפילו הוי מלתא דרבנן כגון לשמוע קדושה וברכו שלא מצינו לו עיקר מן התורה אפ"ה דחי עשה דיחיד…

אבלות החורבן (הרב יואל שוורץ) עמוד 102: ראוי לבא לפני הכותל בערב פסח… הבא אל הכותל בערב פסח אינו צריך לחוש שמא הוא מחייב את עצמו בקרבן פסח… משום שנאמר דרך רחוקה לטהור ואין דרך רחוקה לטמא…

מועדים וזמנים חלק ג סי' רלט: ואגב דבר תמוה ופלא גדול שמעתי בשם חכ"א שהעיר הערה מחודשת כאילו אין מעלה כ"כ להיות היום בע"פ בירושלים או סמוך לה… שלרמב"ם יש דרך רחוקה לטמא… אמנם לדעתי אין בדבריו ממש, דהא דאסור להביא עצמו לאונס, היינו מפני שגריע במקום שיכול לקיים מצוה בפועל… ומעלה היום לזכות להיות בירושלים ע"פ כמו בכל השנה וז"פ לע"ד.