התפילה כותיקין

בס"ד

התפילה כותיקין

ברכות דף ט עמוד ב

אמר רב הונא: הלכה כאחרים. אמר אביי: לתפילין – כאחרים, לקריאת שמע – כותיקין, דאמר רבי יוחנן: ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה. תניא נמי הכי: ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום. אמר רבי זירא: מאי קראה – ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים.

רש"י: מאי קראה – דמצוה להתפלל עם הנץ החמה. דכתיב ייראוך עם שמש וגו' – מתי מתיראין ממך – כשמוראך מקבלים עליהם, דהיינו מלכות שמים שמקבלין עליהם בקריאת שמע.

תוספות: וי"ל דודאי זמן ק"ש מתחיל לאחר עמוד השחר וזמנו עד ג' שעות ומיהו מצוה מן המובחר כותיקין סמוך להנץ החמה כדי לסמוך גאולה לתפלה ואפי' ותיקין נמי מודו לרבי יהושע שאם לא קרא קודם הנץ החמה דיכול לקרות עד שלש שעות…

שיטה מקובצת: לקריאת שמע כותיקין. למצוה מן המובחר ולא משום קריאת שמע אלא משום תפלה דותיקין היו קורין אותה קודם הנץ החמה מעט כדי שיגמרו עם הנץ ויתפללו מיד ויסמכו גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום. דמצות תפלה עם הנץ דאמר ר' יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמה כלומר כשהשמש זורחת על הארץ.

מלחמת ה' ברכות דף ב עמוד א: ולכשיתקיים מקרא שכתוב ועמך כלם צדיקים יהו כל ישראל כותיקין ולא יהו לעולם נזוקין.

 

יומא דף לז עמוד ב: הילני אמו עשתה נברשת של זהב וכו'. תנא: בשעה שהחמה זורחת ניצוצות יוצאין ממנה, והכל יודעין שהגיע זמן קריאת שמע. מיתיבי: הקורא את שמע שחרית עם אנשי משמר ואנשי מעמד – לא יצא, מפני שאנשי משמר משכימין ואנשי מעמד מאחרים. – אמר אביי: לשאר עמא דבירושלים.

תוספות: דמצוה היא להקדים עם הנץ כותיקין ולפי שאין הכל בקיאין לעשות כוותיקין נקבע אותו זמן מיד אחר זריחה לשאר עמא דבירושלים שאין יודעין לכוין כותיקין…

מאירי (בברכות): ואף על פי שזה לא היה סימן אלא להנץ ואנו מצריכין קודם הנץ החמה עד שיהיו גומרים אותה עם הנץ החמה שמא זהרורי חמה היו מגיעים שם קודם הנצתה מכח זהרורי האדמימות שהיו נכרין בה ומ"מ יש מפרשים שזמנה עם הנץ החמה וגומרים פירושו קורין וכל שאדם קורא את כלה אדם אומר עליה לשון גומר כדרך שאמרו גומר את ההלל…

רמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א הלכה יא: ואי זה הוא זמנה ביום מצותה שיתחיל לקרות קודם הנץ החמה כדי שיגמור לקרות ולברך ברכה אחרונה עם הנץ החמה, ושיעור זה כמו [עישור] שעה קודם שתעלה השמש ואם איחר וקרא קריאת שמע אחר שתעלה השמש יצא ידי חובתו שעונתה עד סוף שלש שעות ביום למי שעבר ואיחר.

 

ברכות דף כה עמוד ב: ירד לטבול, אם יכול לעלות כו'. לימא תנא סתמא כרבי אליעזר, דאמר: עד הנץ החמה! אפילו תימא רבי יהושע, ודלמא כותיקין; דאמר רבי יוחנן: ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה.

ביאור הלכה סימן נח: ומצוה מן המובחר וכו' – דע דהזהירים לקרות כותיקין מותר לקרות ולהתפלל ביחידי אם אין להם מנין וגדולה מזה מוכח במשנה ברכות דף כ"ב ירד לטבול וכו' עיין שם דאפילו אם אין לו תפילין בעת ההיא ג"כ אפ"ה יזהר לקרותה בזמנה סמוך להנץ ומשנה זו איירי בותיקין כדמסקינן בגמ' שם.

ברכי יוסף: קצת קשה דמרן בב"י כתב דהרי"ף והרמב"ם ס"ל דהלכה דלכתחילה כותיקין דוקא, ולאו דמצווה מין המובחר כותיקין, אלא זהו זמנה לכתחילה. ומאחר שכן אמאי פסק הכא דלא כהרי"ף והרמב"ם… והרב פר"ח פסק כהרמב"ם וכנראה מהרי"ף, דהא דוותיקין הוא זמנה לכתחילה. ונראה דיש להחמיר כן, מאחר ואם יקרא כותיקין יוצא ידי חובה לכ"ע וכמדובר.

שו"ת יביע אומר חלק א – אורח חיים סימן ד: אולם בעיקר דברי הגאון מהר"ש קלוגר הנ"ל דתפלה בצבור עדיפא מתפלה בהנץ החמה ביחיד. ראיתי שאין הדבר מוסכם, כי… בס' אהל מועד כתב, שהרה"ג מהר"י שווארץ במבוא השמש התיר להתפלל ביחיד ממש ובלבד שיעשה כהותיקין, כי הוא טוב ממה שיתפלל בצבור שאינם מדקדקים לקרוא ק"ש ולהתפלל בעונת הותיקין. ונסתייע לזה ממ"ש ירד לטבול וכו' יתכסה במים ויקרא, וע"כ שהוא בלא תפלין וכו', ומכאן נראה דמוטב לקרוא ק"ש בלא תפלין, ואפי' שנראה כמעיד עדות שקר וכו', ובלבד שיהא בזמנה. ומצינו במג"א דנכון להתפלל ביחיד ובתפלין ממה שיתפלל בצבור ובלא תפלין, א"כ למדנו דכ"ש הוא דעדיף בזמנה ביחיד, ולא בצבור אחר הנה"ח. וכתב, שכן נראה לו להלכה ולמעשה, ושגם רבו הסכים עמו.

ארחות יושר (הרב חיים קנייבסקי): וענין תפלת ותיקין מלבד שיטת הרי"ף והרמב"ם שהוא חיוב גמור, והעובר ע"ז ואין מתפלל כותיקין נקרא עובר על דברי חכמים, ואפי' לשאר הפוסקים שאינו חיוב גמור מ"מ הוא ענין גדול מאד כמו שהפליגו חז"ל מאד והבטיחו שאינו ניזוק כל היום כולו. ואילו היה בא בזמנינו אחד מהתנאים שידוע שכל ברכותיו מתקיימין כמה היו משתדלין לקבל ברכתו על אכו"כ ברכה שחז"ל הבטיחו וחזקיה המלך שחז"ל אמרו עליו שביקש הקב"ה לעשותו משיח לא מצא זכות להזכיר מכל מעשיו הטובים רק שהי' מתפלל כותיקין ורב ברונא שזכה לכוין פעם א' כותיקין עם סמיכת גאולה לתפילה לא פסק חוכא מפומי' כל היום מרוב שמחה שידע גודל המצוה והשכר בזה ודעת כמה פוסקים שתפילת ותיקין עדיף מתפלה בציבור ומסמיכת גאולה לתפלה ומלהתפלל עם תפלין…