השתתפות ילדים בבנין המקדש

בס"ד

השתתפות ילדים בבנין המקדש

סנהדרין דף סט עמוד ב: וכי עבד בצלאל משכן בר כמה הוי – בר תליסר, דכתיב איש איש ממלאכתו אשר המה עשים.

יד רמ"ה: בר תליסר שנין לכל הפחות, דכתיב איש איש ממלאכתו אשר המה עושים – מכלל שכולם גדולים היו.

שבת דף קיט עמוד ב: ואמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש.

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב: והכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם אנשים ונשים כמקדש המדבר, ואין מבטלין תינוקות של בית רבן לבנין…

אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יא: אהוב את המלאכה… שכן שמענו לאנשים. ולנשים מנין שנאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש (שמות ל"ו ו'). לטפלים מנין שנאמר ויכלא העם מהביא.

עלי תמר חגיגה פרק א: וכן השתתפו אף הטפלים במלאכת ונדבת המשכן… זהו דווקא כשעי"ז מבטלין מת"ת, אבל כשאינו כרוך עם ביטול תורה משתתפין בבנית ובנדבת ביהמ"ק.

שו"ת מהר"ם שיק אורח חיים סימן שלט: ואף על גב דאנו מחוייבין לחנכם בכל המצוות כדלעיל, היינו דווקא במצות שהם חובת גברא ואי אפשר לקיימם על ידי אחר, אבל כעין בנין בית המקדש ודכוותיה דאפשר לקיימם על ידי אחרים אין מצות חינוך…

מפרש מסכת תמיד דף כט עמוד ב: ומשמונים ושתים ריבוא היתה נעשית – נערות שלא באו עדיין לכלל נדות מתעסקות בה שרוצים לעסוק בה בטהרה וכדאמרינן בעלמא נשים האורגות בפרוכת נוטלות שכרן מתרומת הלשכה.

משנה מסכת פרה פרק ג: ומביאים שוורים ועל גביהן דלתות ותנוקות יושבין על גביהן וכוסות של אבן בידם הגיעו לשלוח ירדו ומלאום ועלו וישבו על גביהן…