הכנסת כלי נשק לבית כנסת

בס"ד

הכנסת כלי נשק לבית כנסת

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף פב עמוד א:

ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו – מיכן שאין נכנסין בכלי זיין לבית המדרש.

תלמוד בבלי מסכת שבת דף יז עמוד א: נעצו חרב בבית המדרש, אמרו: הנכנס יכנס והיוצא אל יצא.

רות רבה (וילנא) פרשה ד: ישראלי היה וחגר חרבו כישמעאלי ונעץ החרב באמצע בית המדרש…

 

ספר שבולי הלקט סדר פסח סימן רלא: ומה שאמר הרב אי אפשר שלא היה נמצא סכין לכל בני מדרשא גם זה אינו נראה דאמרינן בסנהדרין… אמר ר' יוחנן מכן שאין נכנסין בכלי זיין לבית המדרש, ועל כן לא נמצא סכין בבית המדרש, דכלי ברזל אפי' כל שהוא נקרא כלי זיין, כדאיתא התם: תניא ר' אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהברזל ממית בכל שהוא לפיכך לא נתנה בו תורה שיעור.

 

ספר תשב"ץ קטן סימן רב:

ומוחה לילך בסכין ארוך לבית הכנסת לפי שהתפלה מארכת ימיו וזה מקצר ימיו. וכן מוחה לילך עם כיסו לבית הכנסת כדאיתא בברכות פרק הרואה (דף סב) לא יכנס אדם להר הבית באפונדתו כו'. [מיהו אין לחוש כ"א בגלוי]:

בית יוסף אורח חיים סימן קנא:

כתוב בארחות חיים (הל' ביהכ"נ אות ז) בשם הר"מ שאסור ליכנס לבית הכנסת בסכין ארוך לפי שהתפלה מארכת ימיו של אדם והסכין מקצרם וליכנס בכיסו נמי אסור כדאמרינן שלא יכנס להר הבית באפונדתו והגיה עליו ה"ר פרץ מיהו אין לחוש כי אם בגילוי הראש ע"כ.

שולחן ערוך אורח חיים סימן קנא סעיף ו:

מותר ליכנס בבית הכנסת במקלו… ויש אוסרים ליכנס בו בסכין ארוך או בראש מגולה.

ערוך השולחן אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנא:

ונראה כמי שאומר דכצ"ל בסכין ארוך ובראש מגולה כלומר כשעצם הסכין מגולה שאינו בכיס דכשהוא בכיס מותר.

שיירי קרבן מסכת שקלים פרק ז הלכה ב: ותוס' בפסחים דף ז' ד"ה בהר הבית כתבו מקשה ר"י האיך נמצאו שם הא אמר בפ' הרואה לא יכנס אדם בהר הבית במעות הצרורים בסדינו וע"ש תירוצם ול"נ דודאי לא חיישינן שמא מבני אדם ההולכין בהר הבית נפלו אלא דאמרינן ממעות הלשכה הן וכמבואר בש"ס וזה ברור.

 

ביאור הלכה סימן קנא

ומסתברא שאין להחמיר בזה אלא באנשים דעלמא שאסורים לאכול בביהמ"ד והסכין שנושא לשם הוא שלא לצורך תשמיש. אבל ת"ח שמותר לאכול ולשתות שם והסכין שנושא שם הוא לצורך תשמישו, מסתברא דמותר…

 

שו"ת ציץ אליעזר חלק י סימן יח

באין צורך ולא טורח מיוחד אין ליכנס ליבהכ"נ ברובה ואקדח, ויש להסירם ולמוסרם לשמירה בחוץ… יש להחמיר בשעת התפלה גם כשמתפלל בביתו או על פני השדה. כל הדברים האמורים המה שלא במצב של חירום… יש גם סברא לומר שלחייל העובד בצבא קבע וכן לשוטר קבוע לדידם הרובה או האקדח נחשבים כאחד מבגדיהם שמלובשים…

שו"ת יחווה דעת חלק ה סימן יח

נכון ורצוי מאוד שהחייל הנכנס לבית הכנסת להתפלל יכסה את נשקו תחת בגדיו, ולא יראה החוצה. ואם אי אפשר לו לכסותו, כגון רובה וכדומה, ויש צורך שישא נשקו עמו בגלל סיבה בטחונית וכיוצא בזה, יש להקל להיכנס עם הנשק לבית הכנסת לתפלה.