הגבול הצפון מזרחי של ארץ ישראל

בס"ד

הגבול הצפון-מזרחי של ארץ ישראל

דברים פרק א פסוק ז:

פְּנוּ וּסְעוּ לָכֶם וּבֹאוּ הַר הָאֱמֹרִי וְאֶל כָּל שְׁכֵנָיו בָּעֲרָבָה בָהָר וּבַשְּׁפֵלָה וּבַנֶּגֶב וּבְחוֹף הַיָּם אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַלְּבָנוֹן עַד הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר פְּרָת.

ספרי דברים פיסקא ו: עד הנהר הגדול נהר פרת, מלמד שרובו ותקפו כנגד ארץ ישראל.

דברי הימים א פרק ה פסוק ט: וְלַמִּזְרָח יָשַׁב עַד לְבוֹא מִדְבָּרָה לְמִן הַנָּהָר פְּרָת כִּי מִקְנֵיהֶם רָבוּ בְּאֶרֶץ גִּלְעָד.

רד"ק: והנה הוא גבולם כי נהר פרת הוא גבול ארץ ישראל למזרח כמו שאמר מן הנהר נהר פרת עד הים האחרון יהיה גבולכם.

 

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא נא: ואם תאמר מפני מה כבש דוד ארם נהרים וארם צובה ואין מצות נוהגות שם אמרת דוד עשה שלא כתורה התורה אמרה משתכבשו ארץ ישראל תהו רשאים לכבש חוצה לארץ והוא לא עשה כן אלא חזר וכבש ארם נהרים וארם צובה ואת היבוסי סמוך לירושלם לא הוריש אמר לו המקום את היבוסי סמוך לפלטורין שלך לא הורשת היאך אתה חוזר ומכבש ארם נהרים וארם צובה.

בראשית פרק כד פסוק י: וַיִּקַּח הָעֶבֶד עֲשָׂרָה גְמַלִּים מִגְּמַלֵּי אֲדֹנָיו וַיֵּלֶךְ וְכָל טוּב אֲדֹנָיו בְּיָדוֹ וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל אֲרַם נַהֲרַיִם אֶל עִיר נָחוֹר.

אונקלוס: ואזל לארם דעל פרת לקרתא דנחור.

רש"י: ארם נהרים – בין שתי נהרות יושבת.

שכל טוב בראשית פרק כד: ובו ביום הלך אל ארם נהרים, שהיתה ממוצעת בין שני לשונות של נהר פרת אל עיר נחור…

רבי יוסף בכור שור בראשית לה,ט: לפי שהיו שם שתי נהרות אמנה ופרפר נהרות דמשק.

רש"י מסכת קידושין דף עא עמוד ב: לפי הענין נראה שבבל בין שני נהרות גדולים חדקל ופרת מציעים אותה ביניהם זה מן המזרח וזה מן המערב ובאין ומושכין מן הדרום לצפון וסופו של פרת שופך בחדקל כל זה יש ללמוד מכאן ארץ ישראל בדרומה של בבל דכתיב (ירמיה א) מצפון תפתח הרעה כלומר בבל בצפון ופרת יורד מארץ ישראל לבבל…

רש"י מסכת גיטין דף ח עמוד א: סוריא – היא ארם צובה וכבשה דוד והוסיפה על ארץ ישראל… סוריא – לצפונה של ארץ ישראל להלן מעכו.

 

במדבר פרק יג פסוק כא:  וַיַּעֲלוּ וַיָּתֻרוּ אֶת הָאָרֶץ מִמִּדְבַּר צִן עַד רְחֹב לְבֹא חֲמָת.

תרגום יונתן: וּסְלִיקוּ וְאַלִילוּ יַת אַרְעָא מִן מַדְבְּרָא דְצִין עַד פַּלְטִיוֹת מֵעַלָךְ לְאַנְטוּכְיָא.

רש"י במדבר פרק לד: מהר ההר – תסבו ותלכו אל מצר הצפון לצד המזרח ותפגעו בלבא חמת, זו אנטוכיא.

רש"י שיר השירים פרק ד: מראש אמנה הר הוא בגבול צפונ' של ארץ ישראל ושמו אמנה ובלשון משנה טורי אמנון והר ההר שנאמר בו (במדבר לד) מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר.

ירושלמי שביעית פרק ו: איזו היא ארץ ואיזה הוא ח"ל כל ששופע מטורי אמנה לפנים ארץ ישראל מטורי אמנה ולחוץ ח"ל…

שמות רבה פרשת בשלח פרשה כג: תשורי מראש אמנה א"ר יוסטא הר הוא ושמו אמנה עד אותו ההר א"י ממנו ולהלן ח"ל, א"ר אלעזר ב"ר יוסי כשיגיעו הגליות לשם יהיו אומרים שירה לכך נאמר תשורי מראש אמנה.

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק ד: תשורי מראש אמנה. נהר הוא מנהרות דמשק, כמו שנאמר (מלכים ב ח, יב) הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק, מלמד שכיון שמגיעין הגליות לקצה ארץ ישראל הן אומרים שירה על קיבוץ גליות.

רמב"ם הלכות תרומות פרק א הלכות ז-ט: וכל ששופע ויורד מטורי אמנום ולפנים א"י, מטורי אמנום ולחוץ ח"ל, והנסים שבים רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנום ועד נחל מצרים, מן החוט ולפנים א"י, מן החוט ולחוץ ח"ל, וזו היא צורתה. מהיכן החזיקו עולי בבל, מכזיב ולפנים כנגד המזרח, ומכזיב ולחוץ עד אמנה והיא אמנום ועד הנהר והוא נחל מצרים לא החזיקו בו וכזיב עצמה לא החזיקו בה. אי זו היא סוריא מא"י ולמטה כנגד ארם נהרים וארם צובה כל יד פרת עד בבל כגון דמשק ואחלב וחרן ומגבת וכיוצא בהן עד שנער וצהר הרי היא כסוריא, אבל עכו חוצה לארץ כאשקלון והם תחומי א"י.

תשובות הגאונים (הרכבי) סימן תלז: אי זה מקום הוא סוריא ומה שמה בלשון ישמעאל. סוריא כמה מדינות היא כגון דמשק וחלב ומנבג ועד חרן אותן מקומות שעל עליוני פרת קרויין סוריא. ויש שם מדינה שהיתה מחוז גדול לאותן מקומ' קרויה סוריא ושמה בלשון ישמע' סוריה. ולשון סורסי וכתב סורסי שהוא עכשו בידי נצריים בבבל וקוראין אותו סוריאני על שם אותו מקום הוא נקרא.