הבאת ילדים לבית כנסת

בס"ד

הבאת ילדים לבית כנסת

מסכת סופרים פרק יח הלכה ו-ז

ומן הדין הוא לתרגם לעם לנשים ולתינוקות כל סדר וסדר ונביא של שבת לאחר קריאת התורה; וזו היא שאמרו, בשבת מקדימין לבא, כדי לקרות קריאת שמע כוותיקין עם הנץ החמה, ומאחרין לצאת, כדי שישמעו פירוש של הסדר… ולא היו מניחין בניהם קטנים אחריהם, אלא היו מוליכין אותן לבתי כנסיות, כדי לחנכן במצות.

 

משנה אבות פרק ב: רבי יהושע אשרי יולדתו…

תלמוד ירושלמי יבמות פרק א הלכה א: ראה את רבי יהושע וקרא עליו "את מי יורה דעה". זכור אני שהיתה אמו מולכת עריסתו לבית הכנסת בשביל שיתדבקו אזניו בדברי תורה.

תלמוד בבלי חגיגה דף ג עמוד א: הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין? כדי ליתן שכר למביאיהן.

תוספות: ועל זה סמכו להביא קטנים בבית הכנסת.

 

רמ"א סימן קמט: ויש שכתבו שמביאים התינוקות לנשק התורה, כדי לחנכם ולזרזם במצות, וכן נוהגין (אור זרוע).

רמ"א סימן צח: ואסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבהכ"נ, כדי לקבוע בלבו שאין אהבה כאהבת המקום.

שו"ת אורח משפט סימן כב: נראה דחוץ מהענין שלא להראות אהבה אחרת חוץ מאהבת השי"ת יש בזה משום נגד אימת וכבוד הרב, ובזה אין חילוק כנראה בין גדול לקטן, ואולי גם מה שכתב בנו ג"כ אורחא דמילתא נקט וה"ה דלאחרים ג"כ אסור לנשק בפני רבו, והוא הדין בבית הכנסת…

 

בית יוסף סימן תרפט: ירושלמי: רבי יהושע בן לוי הוה מכניש בני ביתיה וקרי קמיהון. בפרק ב' דמגילה (ה"ה).

שולחן ערוך סימן תרפט סעיף ו: מנהג טוב להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה.

מגן אברהם: ובלבד שלא יביאו קטנים ביותר שמבלבלים דעת השומעים.

משנה ברורה: ועכשיו בעו"ה נהפוך הוא שלבד שאינם שומעים אלא הם מבלבלים שגם הגדולים אינם יכולים לשמוע וכל ביאתם הוא רק להכות את המן ובזה אין האב מקיים מצות חינוך כלל…

 

של"ה מסכת תמיד פרק נר מצוה: אמר מנחם, בזמן הזה יש טף בא לבית הכנסת לתת עונש למביאיהן, לפי שהוא בא לחלל קדושת בית אלהינו, ולשחוק בו כברחובות קריה, יקומו לצחק זה עם זה, זה מצחק עם זה, וזה מכה את זה, זה מרנן וזה בוכה, זה מדבר וזה צועק, זה רץ אילך וזה רץ אילך, רץ לקראת רץ ירוץ… סוף דבר, ראוי לאדם שלא להביא הטף הקטן מאד לבית הכנסת, כי יפסיד בהביאו ולא ירויח. אך הטף הגדול קצת, יביאנו לבית הכנסת, ולא יניחנו לזוז ממקומו, וילמדהו ויזרזהו לענות אמן וקדיש וקדושה…

פרי מגדים סימן תקצב: דצריך לשמוע קול שופר… וכל שכן שאין ליקח ילדים לבית הכנסת.

ברכי יוסף סימן צו: ומ"ש התוס' פ"ק דחגיגה להביא קטנים בבית הכנסת, היינו שלא בשעת התפילה…

משנה ברורה סימן צח ס"ק ג: והיינו קטנים שעדיין לא הגיעו לחינוך… אבל כשהגיעו לחינוך אדרבה יביאנו אתו לבהכ"נ וילמדהו אורחות חיים לישב באימה וביראה…

 

שולחן ערוך סי' קכד ס"ז: לא ישיח שיחת חולין בשעה שש"צ חוזר התפלה… הגה: וילמד בניו הקטנים שיענו  אמן…

משנה ברורה: ומלבד כל זה נכון להאב המביא קטנים כאלו לבית הכנסת להשגיח על בגדיהם וסנדליהם אם הם נקיים כדי שלא להכשיל בזה להמתפללים בתוך ד' אמותיהם…