ברכת הפסח והזבח

בס"ד

ברכת הפסח והזבח

פסחים דף קכא עמוד א

בירך ברכת הפסח – פטר את של זבח, בירך את של זבח – לא פטר את של פסח, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר: לא זו פוטרת זו, ולא זו פוטרת זו. גמרא. כשתמצא לומר, לדברי רבי ישמעאל – זריקה בכלל שפיכה, ולא שפיכה בכלל זריקה. לדברי רבי עקיבא: לא שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה.

רשב"ם: והשתא דקאמר רבי ישמעאל דפסח בשפיכה ושמעת ליה במתניתין דאמר בברכת הפסח הוא נפטר מברכת הזבח ואינו נפטר משל פסח בברכת הזבח אמור מעתה הניתנין בזריקה כגון שאר זבחים שניתנו בשפיכה כפסח יצא… ור"ע נמי סבר דפסח בשפיכה דלא אשכחן תנא דאמר בזריקה אלא לר' יוסי הגלילי…

תוספות: ור' חיים כהן פי' כשתמצא לומר לדברי ר' ישמעאל זריקה בכלל שפיכה ושפיכה בכלל זריקה כך היא גירסא בספרים ישנים כלומר כל הקרבנות בזריקה ובשפיכה ואין להקפיד וברכת פסחים על עיקר לפטור את הטפל ולא הטפל את העיקר [וקשה] והלא אית ליה נמי דפסחים מצותו בשפיכה דוקא אם כן אין זה זריקה.

מאירי: דם הפסח טעון מתנה אחת בשפיכה כנגד היסוד ודם השלמים טעון שתי מתנות שהן ארבע בזריקה כמו שביארנו בראשון של סנהדרין. והזריקה היא נעשית מרחוק שאין קפידה בנפילת השירים על היסוד והשפיכה היא בנחת כדי שלא יפלו חוץ ליסוד. וכל שדינו בזריקה אינו נותן בשפיכה, ואין צריך לומר שכל שדינו בשפיכה אינו נותן בזריקה. ויש פוסקין שהזריקה מיהא בכלל השפיכה. ואף על פי שבסוגיא זו חלק בה ר' עקיבא שהלכה כמותו, הם אומרים שסוגיא זו לא נשנית אלא דרך דיוק בעלמא.

 

פסחים דף פט עמוד א: כל הניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה – יצא…

רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק ב הלכה ב: וכל הניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה יצא, שנאמר ודם זבחיך ישפך.

רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח הלכה ז: ולא ברכת הפסח פוטרת של זבח ולא של זבח פוטרת של פסח.

לחם משנה: נראה דהוא פסק כר"ע דאמר במשנה לא זו פוטרת את זו ולא זו את זו ודבריו מתמיהים דבגמ' אמרו דלר' ישמעאל זריקה בכלל שפיכה כלומר דאם הנזרקים נשפכו כשרים ולהכי ברכת הפסח פוטרת הזבח ולר"ע לא הוי שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה כלומר דאם הנזרקים נשפכו פסולים ואם הנשפכים נזרקו ג"כ פסולים ולהכי אין ברכת הפסח פוטרת של זבח ולא של זבח של פסח וא"כ רבינו דפסק כאן כר"ע איך פסק בריש פרק ב' מהלכות פסולי המוקדשים דהנזרקים נשפכים שכתב שם וכל הניתנים בזריקה שנתנן בשפיכה יצא שנאמר ודם זבחיך ישפך וזה נראה דהוא כר' ישמעאל… וזו היא קושיא חזקה וצ"ע.

צל"ח פסחים שם: ומחוורתא שהרמב"ם סובר כפירושו של רבינו חיים כהן שהביאו התוס' בד"ה כשתמצא לומר, והמעיין יבין מעצמו.

 

תלמוד ירושלמי פסחים פרק י הלכה ז: אמר רבי זעירא דלא ברך ברכת הפסח לא פטר של זבח ושל זבח פטר של פסח שהפסח בכלל הזבח. א"ר מנא הפסח עיקר והזבח טפילה.

קרבן העדה: ופריך אמר ר' זעירא דלא. מסתברא כדתנן במתניתין אלא איפכא מסתברא. שהפסח בכלל זבח. שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא. ומשני אמר רבי מנא. שאני הכא כיון דהפסח עיקר והזבח טפל חובה היא לברך על העיקר ולפטור הטפילה כדתנן בברכות פרק כיצד מברכין.

 

זבחים דף לז עמוד א: ואכתי להכי הוא דאתא? מיבעי ליה לכדתניא: מנין לניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה יצא? ת"ל: ודם זבחיך ישפך! סבר לה כר' עקיבא, דאמר: לא זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה…

רש"י: על הזבח לא פטר את הפסח – וקס"ד ובפסחים נמי הכי מפרש דקסבר רבי ישמעאל זריקה בכלל שפיכה… תרי תנאי אליבא דר' ישמעאל – דמאן דיליף ליה לפסח בשפיכה לית ליה פסח פוטר את הזבח ולא פליג רבי ישמעאל אדר' עקיבא בהאי כיון דפסח בשפיכה מהאי קרא יליף תו לית לן למילף מינה ניתנין בזריקה כשרים בשפיכה ומאן דאית ליה פלוגתא לית ליה פסח בשפיכה אלא בזריקה כשלמים ומיהו פסח עיקר וזבח טפל לו הלכך אין זבח פוטרו לפסח אבל פסח פוטר את הזבח ובפסחים ירושלמי האי טעמא אמר בה.

תוספות: ויש תימה מסוגיא דסוף ע"פ (פסחים קכא.) גבי בירך ברכת הפסח פטר את של זבח דקאמר עלה כשתימצי לומר לדברי ר' ישמעאל זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה ולדברי ר' עקיבא לא שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה אלמא ר' ישמעאל אית ליה תרתי דפסח בשפיכה וזריקה בכלל שפיכה…

הליכות עולם קטן הלכות חמץ ומצה פרק ח: ולכאורה י"ל שהרמב"ם קשה ליה על גמרא דפסחים קכ"א ע"א קושית התוס' שם ד"ה כשתמצא וכו' דבעינן הפסוק דודם זבחיך ישפך דפסח בעי שפיכה וא"כ ליכא למימר דזריקה בכלל שפיכה אלא ע"כ דטעמא דר' ישמעאל במתניתין כטעם הירושלמי שם דפסח עיקר וזבח טפל…