בניית בתים בארץ ישראל

בס"ד

בניית בתים בארץ ישראל

סנהדרין דף קב עמוד ב

מפני מה זכה עמרי למלכות? מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל. שנאמר "ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא [את] שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון".

ירושלמי סוטה פרק ח הלכה ד: יכול הבונה בית בחוצה לארץ יהא חוזר? תלמוד לומר "ולא חנכו". את שמצוה לחנכו, יצא זה שאינו מצוה לחנכו.

רמב"ם הלכות מלכים פרק ז הלכה יד: וכל הבונה בית או נוטע כרם בחוצה לארץ, אינו חוזר עליהן.

 

שו"ת באר שבע סימן ע: מי שנדר שלא ילך לסעודת הרשות… אם מותר לו לילך לסעודה שעושין לחינוך הבית… יראה שיש לחלק בדבר אם הוא בא"י אז נקרא סעודת מצוה אבל בחו"ל נקרא סעודת הרשות…

תורה תמימה דברים פרק כ הערה כב: עיין במג"א… דהסעודה שעושין בחנוכת הבית בא"י הוי סעודת מצוה ולא בחו"ל, והאחרונים הביאו כמקור לזה מירושלמי זה, ולדעתי אין כל ראיה מכאן, כיון דפרשה זו וענין זה איירי בא"י ובודאי שאסור לצאת מא"י לחו"ל, משא"כ כשאנו בגלות, ומ"מ הסברא נוטה לדינו של המג"א דהא עכ"פ אין מצוה בהתישבות בחו"ל.

שו"ת הרב"ז חלק א סימן מג: אולם לפענ"ד נ"ל להוכיח דגם בזה"ז שאנו בגלות בחו"ל, מ"מ מצוה עלינו לבנות בתים בחו"ל, כדכתיב: "כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים בבלה: בנו בתים ושבו, ונטעו גנות" וגו'… דכל מקום שהנביא מצוה ומודיע ומזהיר את ישראל, קרי לי "קבלה"…

שו"ת חתם סופר חלק ב סימן קלח: ע"ד מה שנמצא… בשם צוואת ר"י חסיד שיש סכנה לבונה אבנים וגם לבונה בית במקום שלא היה שם בית מעולם… ואולי בבונה בית אבנים שלא לצורך להרחיב לו משכנות בח"ל ולהתייאש מן הגאולה בכיוצא באלו הרי בניינו סכנה ואינם מצוה להגן, והה"נ המרחיב דעתו לבנות במקום שלא היה שם בית כדי להוסיף ישיבת ח"ל דידיעת ההפכים א' כי היכי דאיכא מצוה בארץ ישראל בבתים טפי מדקלי משום ישוב א"י… ה"ה בהיפוך בח"ל… והנה ירמיה אמר בנו בתים ושבו… נראה מזה שהיו בני גולה מצפים לישועת ה' בהרף עין, והיה בעיניהם כחטא ועון לבנות בתים ולנטוע כרמים בח"ל עד שנאמר להם מירמיה עפ"י ה' שאין תשועתם ממהרת קודם ע' שנה… ומינה גאולתינו העתידה שנסתם קיצה וכל יומא זמנה הוא נתבונן מזקינינו שלא לבנות בתים ולנטוע כרמים כנ"ל אך כל זה לבנות ללא צורך אבל צרכינו מרובים וישיבתינו מצער והגלות ארוך עלינו נראה דאין להקפיד בכיוצא בזה…

 

גיטין דף ח עמוד ב: והקונה שדה בסוריא – כקונה בפרוארי ירושלים… שכותבין עליו אונו ואפילו בשבת. בשבת ס"ד?… אומר לעובד כוכבים ועושה; ואף על גב דאמירה לעובד כוכבים שבות, משום ישוב א"י לא גזור רבנן.

שו"ת מים שאל או"ח סימן רמד: שאלוני משפט צדק על חצר פעה"ק ירושלים… ועל ידי כמה כרכורים והוצאות עד שנתנו רשות אילי הארץ לבנותו וע"י פיזור ממון והגיע יום ש"ק, ויען רוצים לגמור הבניין שמא יחזרו בהם ויהיה חרב… יש להתיר בפשיטות והוא ממ"ש מרן בש"ע… מותר לקנות בית בא"י מן הגוי בשבת, וחותם ומעלה בערכאות שלהם; דכיוון דאינו אסור אלא מדרבנן, משום ישוב ארץ ישראל לא גזרו…