אכילת פסח מצה ומרור בבת אחת

בס"ד

אכילת פסח מצה ומרור – בבת אחת?

 פסחים דף קטו עמוד א

השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן – מברך על אכילת מצה ואכיל, והדר מברך על אכילת מרור ואכיל, והדר אכיל מצה וחסא בהדי הדדי בלא ברכה, זכר למקדש כהלל.

תוספתא פסחים פרק ב הלכה כב: הלל הזקן היה כורכן שלשתן זה בזה ואוכלן.

רא"ש פסחים פרק י סימן כז: אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן בבת אחת.

רבינו חננאל שם: אמרו עליו על הלל שהיה כורך המרור על המצה ואוכלו בבת אחת…

מרדכי פסחים רמז תריא: וא"ת הא אין מחזיק בית הבליעה כל כך דהא אמרינן דשיערו חכמים דאין בית הבליעה מחזיק יותר מב' זיתים היינו כביצה י"ל הני מילי כשהאוכל שלם אבל כשהוא מרוסק מחזיק טפי וכשמגיע לבית הבליעה מרוסק הוא ולכך מחזיק כולי האי.

 

מסכת סופרים פרק ג הלכה כא: אין אוכלין אוכלין באוכלין, אלא אם היה אוכלן בבת אחת.

ברכות דף נ עמוד ב:  כמאן אזלא הא דאמר שמואל: עושה אדם כל צרכיו בפת… והתניא: כשם שאין זורקין את הפת כך אין זורקין את האוכלין! אמר ליה, והתניא: אף על פי שאין זורקין את הפת אבל זורקין את האוכלין! אלא לא קשיא: הא במידי דממאיס, הא במידי דלא ממאיס.

תוספות: והלכה נמי כשמואל דכי קאמר שמואל הני מילי מידי דלא ממאיס אבל מידי דממאיס לא ודלא כפי' ר"ת שפסק דלא כשמואל מדמוקי ליה כר"א אלא ודאי קיימא לן כשמואל כדפירשנו וא"כ מותר לסמוך הקערה בפת היכא דלא ממאיס וי"א דצריך לאכלו אח"כ ויש נוהגים לאכול דייסא בפת הואיל ואוכלין הפת אח"כ אבל במס' סופרים אוסרו דאמרינן במס' סופרים אין אוכלין אוכלין באוכלין אא"כ היה אוכלן בבת אחת ושמא ההיא דלא כשמואל.

רא"ש מסכת ברכות פרק ז אות לב: ואנן קי"ל כשמואל ולא ממאיס הפת שאכל בה דייסא, וראיתי גדולים שהיו אוכלין בכל פעם מעט מן הפת עם הדייסא…

רבינו חננאל מסכת שבת דף נ עמוד ב: וזה שאמר שמואל עושה אדם כל צורכיו בפת לית הלכתא כוותיה…

שולחן ערוך או"ח סי' קעא סעיף א: עושה אדם צרכיו בפת והני מילי דלא ממאיס ביה, אבל מידי דממאיס ביה, לא…

 

תרומת הדשן סימן קלט: יראה דמצוה מן המובחר לבלוע כל הכזית כשהוא מרוסק בבת אחת…

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יד הלכה ח: האוכל כשעורה או כחרדל מאחד מכל מאכלות האסורים ושהה מעט וחזר ואכל כחרדל, וכן עד שהשלים כזית בין בשוגג בין במזיד אם שהה מתחלה ועד סוף כדי אכילת שלש ביצים יצטרף הכל והרי הוא חייב כרת או מלקות או קרבן כמו שאכל כזית בבת אחת…

 

שולחן ערוך או"ח סימן תעה סעיף ו: אכל כחצי זית, וחזר ואכל כחצי זית, יצא ובלבד שלא ישהא בין אכילה לחברתה יותר מכדי אכילת פרס.

משנה ברורה: יצא – היינו בדיעבד אבל לכתחילה צריך לאכול כזית ביחד ולבלוע.

מועדים וזמנים חלק ג סימן רנט: והיות שזהו דבר קשה ולא נהגו כ"כ לדקדק בזה אלא יחידים…

 

תלמוד ירושלמי נזיר פרק ו הלכה א: רבי בא בן רבי מלל בעי כזית מצה שחלקו בפיו ואכלו תפלוגתא דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש אמר רבי יוסי בי רבי בון בכל מקום לא נהנה חיכו כזית…

קרבן העדה: מכל מקום לא נהנה חכו. כזית בפעם אחת ואפי' לר"י אינו יוצא בה ל"א ה"ג מ"מ נהנה חכו בכזית. ואפי' רשב"ל מודה דיצא.

חתם סופר מסכת חולין דף קג עמוד א: ומהכא איכא למילף באכילת מצה מצוה מן המובחר להכניסו בב"א לתוך פיו כפשטי' דקרא דאכילה בבת א' משמע אבל אין צריך לבלוע בב"א… אלא על כרחך אפילו מצוה מן המובחר ליכא בבליעה בב"א אדרבא משמע קצת בשמעתין דהוה שלא כדרך אכילה…