אכילה ושתיה בבית כנסת

בס"ד

אכילה ושתיה בבית הכנסת

תלמוד בבלי מגילה דף כח עמוד א-ב:

תנו רבנן: בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש: אין אוכלין בהן, ואין שותין בהן… אמר רבא: חכמים ותלמידיהם מותרין. דאמר רבי יהושע בן לוי: מאי בי רבנן – ביתא דרבנן.

 

תלמוד בבלי פסחים דף קא עמוד א:

למה לי לקדושי בבי כנישתא? לאפוקי אורחים ידי חובתן, דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא. ואזדא שמואל לטעמיה, דאמר שמואל: אין קידוש אלא במקום סעודה.

תוספות: דלאו דוקא בבי כנישתא אלא חדרים שהיו סמוכין לבית הכנסת… ומשם היו שומעים הקידוש…

שו"ת הרשב"א חלק ד סימן רעח: והטעם, לפי שבתי כנסיות שבבבל תנאי הוא כך, שאם הוצרכו אנשי העיר להאכיל שם עניים, או להשכיבם שם, מותר.

ספר מצוות קטן מצוה רפא: דאע"ג דאמרינן התם דאין אוכלין בבתי כנסיות, סעודת מצוה שאני ומותרת…

 

תלמוד ירושלמי פסחים פרק א הלכה א:

רבי ירמיה: בעי בתי כנסיות ובתי מדרשות מהו שיהו צריכין בדיקה. מה צריכא ליה שכן מכניסין לשם בשבתות ובראשי חדשים.

 

רמב"ם הלכות תפילה פרק יא הלכה ו: וחכמים ותלמידיהם מותרין לאכול ולשתות בהן מדוחק.

רמ"א אורח חיים סימן קנא סעיף א: ויש אומרים דבבית המדרש אפילו שלא מדוחק שרי.

 

טור אורח חיים הלכות פסח סימן תלג:

ירושלמי: בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכין בדיקה שמכניסין בהן חמץ בעבורים ובראשי החדשים. פירוש: בסעודה שעושין בעיבור השנה ובעיבור ר"ח, הילכך שלנו נמי צריכין בדיקה לפי שהתינוקות מכניסין בהם חמץ.

שולחן ערוך שם סעיף י: בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכים בדיקה מפני שהתינוקות מכניסים בהם חמץ.

שולחן ערוך אורח חיים סימן קנא סעיף ד: לצורך בית הכנסת, מותר לאכול ולישן בתוכו… ואפילו לצורך מצוה אחרת, כגון כשנקבצים לעבר השנה בבית הכנסת, מותר לאכול שם.

 

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן מה:

וכמדומני שבהרבה מקומות נוהגין להקל אף שלא בשעת הדחק. ולצורך מצוה קצת כגון לאכול סעודה שלישית בשבת אף שאין צורך גדול שהרי יכול כל אחד לאכול בביתו נוהגין כמעט בכל המקומות להתיר. ואף לעשות משתה בקריאת החתן או בר מצוה נוהגין להקל, אף שאין ברור שיש בזה ענין מצוה. והחסידים נוהגין בכל בתי כנסיות שלהן להתיר אף בדבר הרשות ממש כהא דאכילה ושתיה ביום היא"צ… ועדיין יש לעיין בבתי כנסיות של ארץ ישראל…

 

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן לו: בדבר עצם חגיגת בת מצוה, אין בזה ענין סעודת מצוה אלא הוא כשמחה של יום הולדת… ולכן אין לעשות בבית הכנסת, שסעודות הרשות אין להתיר בביהכ"נ אף כשנבנה על תנאי.

שו"ת יחווה דעת חלק ב סימן כט: ונכון לומר דברי תורה ושירות ותשבחות להשי"ת, במסיבה החגיגית שעושים לבת מצוה, ואז בודאי נחשבת לסעודת מצוה.